Park

Zespół dworsko-parkowy w Ciekocinie posiada zwarty układ. Można w nim wydzielić następujące elementy: część dworsko-parkową z budynkiem dworu, podjazdem pod dwór i parkiem, część gospodarczą – zabudowa gospodarcza wokół dziedzińca gospodarczego, uprawy ogrodowe, pozostałości po sadzie, pastwisko i budynki mieszkalne po południowej stronie drogi.
min_IMG_0058

Założenie obejmuje również teren dawnego folwarku Lonisenhof położonego po południowej stronie drogi z Ciekocina do Kurowa oraz teren na którym powstały budynki mieszkalne pracowników SHR po północnej stronie drogi z Ciekocina do Kurowa przez wieś. Do założenia prowadziły w tym czasie trzy wjazdy: odchodzące od drogi przez wieś wjazd w narożniku północnym prowadzący na podjazd przed budynek dworu oraz prowadzący do wjazdu do części gospodarczej, wjazd obsadzony aleją dębów czerwonych, również rozdzielający się na podjazd pod dwór oraz wjazd do części gospodarczej. Wjazd do części gospodarczej jest podkreślony szpalerem dębów czerwonych i lipami drobnolistnymi. Drzewa te pełnią rolę osłony widokowej dziedzińca. Dziedziniec gospodarczy otoczony jest budynkami gospodarczymi: od południa budynkiem inwentarskim pochodzącym z początku XX w., nowymi budynkami gospodarczymi/inwentarskim, stodoły, magazynu, wybudowanymi na miejscu starych budynków z początku XX w. Do założenia prowadzi trzeci wjazd obsadzony aleją jesionów i kasztanowców z żywopłotem ałyczy, ograniczający od wschodu teren upraw ogrodowych i dziedziniec gospodarczy, a w dalszej części przechodzący w drogę prowadzącą na pola obsadzoną szpalerem jesionów wyniosłych i żywopłotem ałyczy, a oddzielającą pastwisko od miejsca, w którym kiedyś znajdował się sad/pozostałości po sadzie.

W części północnej pastwiska znajdowała się baza sprzętu rolniczego, garaże, warsztat. Pastwisko od wschodu ograniczone jest szpalerem jesionów wyniosłych, żywopłotem ałyczy. Droga przez wieś w swoim wschodnim odcinku jest obsadzona aleją jesionową i obustronnie żywopłotem ałyczy. Część dworsko-parkowa znajduje się w części zachodniej założenia. Kompozycja tej części oparta jest na dwóch przecinających się osiach. Oś wschodnio-zachodniej przechodzi przez pastwisko ze stawem, dziedziniec gospodarczy otoczony budynkami gospodarczymi, wjazd na dziedziniec gospodarczy, dziedziniec dworski, dwór, wnętrze ogrodowe z dębem szypułkowym na osi. Oś północno-południowa przechodzi przez budynek dworu, polanę widokową ograniczoną od wschodu, południa i zachodu grupami drzew o charakterze krajobrazowym. Po obu stronach osi przed elewacją południową dworu rosną żywotniki zachodnie i lipa drobnolistna, pomniki przyrody oraz wiąz polny, dwa platany klono-listne posadzone symetrycznie po obu stronach osi wychodzącej sprzed wschodniej elewacji dworu, podkreślają symetrię układu ryzalitowej części wejściowej. Oś przechodzi przez posadzony na środku owalnego klombu dąb szypułkowy. Na klombie rosną posadzone w symetryczny sposób jałowce i żywotniki zachodnie. Do wyjątkowo interesujących drzew otaczających polanę widokową należą rosnące w części zachodniej: sosna Banksa, dąb czerwony, świerk, w narożniku grupa modrzewi europejskich, w części południowej dąb szypułkowy odmiany stożkowej i szpaler choin kanadyjskich, w części wschodniej: buki pospolite odmiany czerwono listnej.
We wnętrzu ogrodowym z dębem szypułkowym na osi rosną: żywotnik zachodni, świerk pospolity przed narożnikiem południowo-zachodnim dworu brzozy brodawkowate, buki pospolite, dąb czerwony, klon srebrzysty, lipa drobnolistna przed północno-zachodnim narożnikiem dworu. W części północnej parku rosną drzewa iglaste w szpalerze: modrzewie, sosny, świerki oraz lipy drobnolistne, klony pospolite, w części północnej na granicy pierwotnej założenia rosną dęby czerwone, lipy drobnolistne, dęby szypułkowe, klony pospolite.