Projekt rewitalizacji

Celem projektu jest realizacja kompleksu spełniającego europejskie standardy w zakresie adaptacji zabytkowych obiektów do nowych funkcji. Projekt ulokowany jest w zabytkowym założeniu pałacowo-parkowym.

Misja całego przedsięwzięcia ma na celu uratowanie jednego z najpiękniejszych przykładów założenia pałacowo-parkowego z przełomu wieku w województwie pomorskim. Jedyne dwa budynki zabytkowe, które ostały się do chwili obecnej to zabytkowy dwór i stara stajnia. Oba jednak zostały doprowadzone do całkowitej dewastacji. Znaczącym elementem w zabytkowym zespole jest zachowane założenie parkowe.

Realizacja funkcji hotelowej zakłada pełną rewaloryzację istniejącego zabytkowego pałacu z 1910 roku zgodnie z jego oryginalnymi cechami projektowymi i przywrócenie mu jego dawnej świetności. Biorąc pod uwagę docelowy standard funkcji ***** Hotelu, zrealizowanej w zabytkowym obiekcje, inwestycja będzie projektem znacząco zwiększającym konkurencyjność Pomorza dla wymagającego ruchu turystycznego z Krajów Starej Unii Europejskiej, z wykorzystaniem obiektu historycznego, mocno wpisanego w kontekst historyczny regionu.

Według Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, całość założenia pałacowego Ciekocinko jest jednym z najważniejszych zabytkowych założeń pałacowo-parkowych w Województwie Pomorskim. Jednocześnie w przyszłości będzie to obiekt doskonale spełniający funkcje centrum biznesowego, realizującego takie zadania jak: szkolenia, konferencje, sympozja.

W połączeniu z działającą Stadniną Koni, stanowić będzie niezależny kompleks sportowy, gotowy do pełnienia funkcji zamkniętych zgrupowań sportowców w olimpijskiej dyscyplinie jeździeckiej skoków przez przeszkody, organizacji międzynarodowych zawodów podczas otwartego jak również halowego sezonu, oraz prowadzenia selektywnej hodowli koni sportowych.

Projekt adaptacji i rewitalizacji zabytkowego pałacu prowadzony jest pod ścisłym nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora i zakłada zachowanie dziedzictwa kulturowego tego regionu. Jednocześnie inwestycja posiada kolosalny wpływ na lokalną społeczność miejscowości Ciekocinko oraz całej gminy Choczewo poprzez tworzenie nowych miejsc pracy w miejscowości po PGR-owskiej.

W zamierzonym odbiorze przyszłych gości z Polski i Świata, zakończona inwestycja ma w kontekście naszej akcesji do Unii Europejskiej stanowić żywy dowód troski Polaków o zachowania dziedzictwa kulturowego na ziemiach Pomorza, gdzie wpływy dawnych Prus i Polski konkurowały ze sobą od lat.

Rewitalizacja zespołu dworsko – parkowego z folwarkiem w Ciekocinku rozumiana jest w tym przypadku jako proces przekształceń przestrzennych, ekonomicznych i społecznych na całym obszarze objętym takim programem. Odbudowa zespołu dworsko – parkowego w Ciekocinku przyczyni się do zwiększenia możliwości zatrudnienia społeczności lokalnej, poprawi stan infrastruktury, wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego. Proces ten przyczyni się także wzrostu świadomości mieszkańców, co również w sposób pośredni przyczyni się do ochrony dziedzictwa kulturowego.